Kontakty

Studio Ella provozovna:

Budějovická 1155
252 42 Jesenice

Provozovatel

Špička Fitness s.r.o.
Příčná II 886
252 42 Jesenice

IČ: 29411084
DIČ: CZ29411084

Jednatelé: Ladislav Špička a Milan Dědek

Kontakty

E-mail: info@studioella.cz
Recepce tel.: +420 775 159 565

 

PROVOZNÍ ŘÁD  studia ella Špička Fitness s.r.o.

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem studia ella (dále jen fitness), kterým je společnost Špička Fitness s.r.o., Příčná II 886, 252 42 Jesenice, IČO: 294 11 084, DIČ:CZ29411084 jednatelé Ladislav Špička a Milan Dědek, provozovna Budějovická 1155 (dále jen provozovatel) a jeho zákazníky, kteří využívají služeb studia ella.

K uzavření smlouvy dojde v okamžiku, kdy je zákazníkem zakoupená služba z nabídky fitness a uhrazené vstupné. (Forma úhrady vstupného, je obsažená v článku V.)

I. Základní informace :

 • Otevírací doba:                                                             
  Pondělí – Pátek  07:00 – 21:00                                                                    
  Sobota              08:00 – 21:00                                           
  Neděle              10:00 – 21:00  
 • UPOZORNĚNÍ

  Rádi bychom Vás upozornili na změnu otevírací doby
  od 2.1. 2019
  bude následující:
  Po – Pá: 7.00 - 21.00
  So – 8.00 – 21.00
  Ne – 10.00 – 21.00

 

 • Nabídka služeb:    
                          posilovna, tělocvična, sál pro H.E.A.T. program                  
                             prodej výživových doplňku od firmy EXTRIFIT
                             prodej ugo šťáv
                             solárium 

                                    

Návštěvníci fitness jsou povinni ukončit sportovní činnosti nejpozději 10 min. před ukončením provozní doby a opustit prostory do konce provozní doby fitness.

II. Užívání fitness
• Návštěvník má právo užívat zařízení fitness a využívat jeho služby s podmínkou zakoupením vstupného.
• Osoby mladší 15let mohou využívat služby fitness pouze v doprovodu rodičů. Za osoby mladší 15let přebírá odpovědnost provozovatel (instruktor) vstupem do tělocvičny. Po ukončení hodiny předá instruktor zpět rodičům či zákonnému zástupci osoby mladší 15let. Osoby mladších 15let se nesmí bez dozoru odpovědné osoby pohybovat v prostorách posilovny a kardio zóny. Provozovatel v tomto případě nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené pohybem těchto osob.
• V případě, že nelze poskytnout objednanou lekci z důvodu havárie, výpadku el.energie, vyšší moci, chybou obsluhy, má klient právo čerpat službu v nejbližším možném náhradním termínu.
• Pokud je lekce řešena záskokem, platí všechny podmínky jako u lekce, na níž je klient objednaný.
• Při poškození zapůjčených sportovních potřeb studio účtuje odpovídající finanční náhradu poškozené věci. Při poškození nebo znečištění vybavení komplexu účtuje studio odpovídající náhradu potřebnou k uvedení poškozeného vybavení do původního stavu.

III. Přerušení služeb fitness z důvodů porušení podmínek
Do fitness je zakázán vstup osobám
o pod vlivem omamných a psychotropních látek
o osobám v podnapilém stavu
o v oblečení,které není v souladu s návštěvou sportovního zařízení
o při poškození zapůjčených sportovních potřeb studio účtuje odpovídající finanční náhradu poškozené věci. Při poškození nebo znečištění vybavení komplexu účtuje studio odpovídající náhradu potřebnou k uvedení poškozeného vybavení do původního stavu.

VI. Povinnosti a zákazy
- povinnost používat sportovní oblečení, vhodnou a čistou obuv
- při cvičení dbát pokynů instruktora, fitness trenéra
- uklízet odpadky do odpadkového koše
- je zakázáno znečišťovat prostory fitness
- je zakázáno kouřit v prostorách fitness
- je zakázáno odnášet z fitness hygienické prostředky, stejně tak vybavení, které je vlastnictvím provozovatele
- je zakázáno vodit do fitness zvířata
- je zakázáno využívat v prostorách posilovny jiné trenéry, než ty, kteří s fitness spolupracují na základě platné smlouvy
- povinnost chovat se ve fitness v souladu s dobrými mravy

Zaměstnanci fitness jsou pověřeni provozovatelem zajistit klidné a nerušené podmínky všem klientům fitness, kteří neporušují užívání fitness. V případě, že návštěvník hrubým způsobem poruší pravidla, jsou zaměstnanci povinni vyzvat návštěvníka, aby opustil prostory fitness bez náhrady za vstupné. Pokud tak neučiní, bude z budovy vyveden.

V. Platební podmínky
Finess nabízí návštěvníkům několik forem úhrady za nabízené služby a produkty. Ceny jednotlivých služeb a druhů nabízeného zboží jsou stanoveny samostatným ceníkem, který vydává provozovatel. Jednotlivé položky za služby a zboží lze ze strany provozovatele upravovat.
Platba za služby a zboží jsou možné formou : v hotovosti
bezhotovostním převodem (faktura)
kreditní kartou 
zřízením ella creditu (permanentka)
poukázkami SODEXO a ACCOR services, ENDERED, Multisport BENEFIT, MultiSport karta

VI. Odpovědnost provozovatele
Za škodu na vnesených nebo odložených věcech odpovídá provozovatel ella studia za podmínek, že tyto věci byly návštěvníkem uloženy do šatnové skříňky a ta byla řádně uzamčena ella kartou. Čipovou kartu (ella credit) obdrží u obsluhy za zálohu 100 Kč. Při ztrátě čipové karty (ella creditu) si studio účtuje poplatek 100 Kč.
Šatnová skříňka není určena k odkládání cenností. Všechny cennosti je návštěvník povinen odložit do prostor recepce, kde je určené místo pro jejich střežení. V případě, že návštěvník fitness tak neučiní, neodpovídá provozovatel za vzniklou škodu a to ztrátou nebo odcizením cenností.
Právo na náhradu škody musí být návštěvníkem uplatněno u provozovatele bez zbytečného odkladu. Právo náhrady škody zanikne, nebylo-li uplatněno při odchodu z fitness.
V případě škody na majetku a zdraví na přilehlém parkovišti, nenese provozovatel odpovědnost z důvodu, že určená plocha k parkování je veřejně přístupovou komunikací.

VII. Ostatní ustanovení
Provozní řád nabývá účinností dnem jeho zveřejnění v prostorách fitness studia ella.

Tento provozní řád je platný a účinný ode dne : 1. dubna 2013

 • Spolupracujeme s :

1. Beauty salon Ella studio

Otevírací doba  po - pá  8:00 - 20:00

                       so - ne  dle objednávek

Kontakty